Storage Hub 收放自如 組合總覽

儲存箱組合總覽

我們的儲存箱:可因應需要,自由選擇及搭配,

        組合樣式(半組10 ; 一組35款)。    組合總覽何為一組?

自由搭配時,一組可理解為 16 個 單位 ; 半組則為 8 個 單位。

一組框框.png


選擇儲存箱時,按大小型號理解為 : 

Hub1 小型箱  =  1 個 單位 ;  

Hub2 中型箱  =  2 個 單位 ;  

Hub4 大型箱  =  4 個 單位 ; 

Hub8 掛衣箱  =  8 個 單位。


因應需要將16 個 / 8個 單位填滿即可 。四種儲存箱                                                     一 組 = 16  單位

Hub1小型箱  = 1 單位  Hub2中型箱 = 2 單位 Hub4 大型箱 = 4 單位  Hub8 掛衣箱 = 8 單位

1.png

2.png

4.png

8.png

一組演變-1b.gif


所有組合


一組 ( Full set )   35款組合              根據你的儲物需要為你選取最合適組合


     F1.png       F2.png       F3.png       F4.png       F5.png


     F6.png       F7.png       F8.png       F9.png       F10.png


     F11.png       F12.png       F13.png       F14.png       F15.png


     F16.png       F17.png       F18.png       F19.png       F20.png


     F21.png       F22.png       F23.png       F24.png       F25.png


     F26.png       F27.png       F28.png       F29.png       F30.png


     F31.png       F32.png       F33.png       F34.png       F35.png半組 ( Half set )   10款組合


     Ha.png       hb.png       Hc.png       Hd.png       He.png


     Hf.png       Hg.png       Hh.png       Hi.png       Hj.png