Storage Hub 收放自如上門迷你倉 迷你箱
儲 存 箱 組 合 總 覽

收放自如上門迷你倉的儲存組合計劃, 分為兩種儲存量。

一組:22.4立方呎 , 半組:11.2立方呎 。


一組

儲存空間:22.4立方呎


上門迷你倉-FullSet儲存箱.gif

半組

儲存空間:11.2立方呎


上門迷你倉-HalfSet儲存箱.gif


預 設 選 擇:35款(F1 - F35)預 設 選 擇:10款 (Ha – Hj)


 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 8 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 6 個 | Hub 2 x 1 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 4 個 | Hub 2 x 2 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 4 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 2 個 | Hub 2 x 1 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 2 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 2 個 | Hub 2 x 3 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 4 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 2 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 2 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 2 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 4 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 3 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 2 個 | Hub 2 x 1 個
  Hub 4 x 3 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 2 個
  Hub 4 x 3 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 2 個 | Hub 2 x 3 個
  Hub 4 x 2 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 4 個 | Hub 2 x 2 個
  Hub 4 x 2 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 6 個 | Hub 2 x 1 個
  Hub 4 x 2 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 4 個
  Hub 4 x 2 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 4 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 2 個 | Hub 2 x 5 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 6 個 | Hub 2 x 3 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 10 個 | Hub 2 x 2 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 8 個 | Hub 2 x 2 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 8 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 2 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 6 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 8 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 2 個 | Hub 2 x 7 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 4 個 | Hub 2 x 6 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 6 個 | Hub 2 x 5 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 8 個 | Hub 2 x 4 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 10 個 | Hub 2 x 3 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 12 個 | Hub 2 x 2 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 14 個 | Hub 2 x 1 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 12 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 22.4 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 16 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個


 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 1 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 2 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 2 個 | Hub 2 x 1 個
  Hub 4 x 4 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 4 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 2 個
  Hub 4 x 1 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 0 個 | Hub 2 x 4 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 2 個 | Hub 2 x 3 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 6 個 | Hub 2 x 1 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 6 個 | Hub 2 x 1 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個

 • 組合總體積: 11.2 立方呎
  儲存箱總數:
  Hub 1 x 8 個 | Hub 2 x 0 個
  Hub 4 x 0 個 | Hub 8 x 0 個


空 間 評 估 由系統為你建議最合適的儲物組合


即時查詢 : 2886-3636    Whatsapp_icon-icons.com_66931.png 6510 3636